نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیا می توان بدون استفاده از مخزن سوالات آزمون و فقط از طریق ماژول آزمون، سوالات آزمون را ایجاد کرد؟

آیا می توان بدون استفاده از مخزن سوالات آزمون و فقط از طریق ماژول آزمون، سوالات آزمون را ایجاد کرد؟