برگزاری دوره آموزشی استخراج آنزیم ها و الکتروفورز ژل عمودي

ویژه دانشجویان گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی