تقویم اصلاحی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)


 

*جهت انجام انتخاب واحد از کامپیوتر و یا لپ تاب استفاده شود. درصورت ورود به سامانه از طریق موبایل احتمال بروز خطا و عدم امکان انتخاب واحد وجود دارد.

* انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است. در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می‌شود و لازم است جهت بازگشت به تحصیل اقدام نمایند.

انتخاب واحد دانشجوی مقطع کارشناسی که به دلیل غیرموجه کمتر از 12 واحد باشد توسط واحد آموزش دانشگاه حذف ترم خواهد شد.

*رعایت پیشنیازي و همنیازي  و تمام موارد آموزشی بر عهده دانشجو می باشد.

از هر گروه درسی معارف، دانشجو در هر ترم مجاز به انتخاب یک درس می باشد بجز گروه مبانی نظري اسلام که دو درس مجاز است.

* درصورت اخذ دروس کارآموزی، پروژه و کارگاه با مدیر گروه مربوطه هماهنگ نمایند.

قویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)


 

*جهت انجام انتخاب واحد از کامپیوتر و یا لپ تاب استفاده شود. درصورت ورود به سامانه از طریق موبایل احتمال بروز خطا و عدم امکان انتخاب واحد وجود دارد.

* انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است. در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می‌شود و لازم است جهت بازگشت به تحصیل اقدام نمایند.

انتخاب واحد دانشجوی کارشناسی که به دلیل غیرموجه کمتر از 12 واحد باشد توسط واحد آموزش دانشگاه حذف ترم خواهد شد.

*رعایت پیشنیازي و همنیازي و تمام موارد آموزشی بر عهده دانشجو می باشد.

از هر گروه درسی معارف، دانشجو در هر ترم مجاز به انتخاب یک درس می باشد بجز گروه مبانی نظري اسلام که دو درس مجاز است.

* درصورت اخذ دروس کارآموزی، پروژه و کارگاه با مدیر گروه مربوطه هماهنگ نمایند.