معرفی ریاست مرکز

 

 

                                      

 

 

 

رئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

   نام و نام خانوادگی: مهندس الهه ارجمندی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

   شماره تماس:  32262862 داخلی 174

   پست الکترونیکی: 

   مکان استقرار واحد: معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه