معرفی مرکز

معرفی آموزشهای عالی آزاد:

یکی از وظایف مهم دانشگاه ها، توانمند سازي اقشار مختلف جامعه و رفع نیازهاي آموزشی مورد تقاضاي سازمانها و دستگاه هاي اجرایی کشورمی باشد. با عنایت به محدودیت ظرفیت هاي موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه دوره هاي متنوع آموزش هاي عمومی و تخصصی در دانشگاه ضروري است. دانشگاه کوثر نیز با هدف افزایش تعامل با صنعت و جامعه و به منظور افزایش مهارت، اشتغال زایي و به‌روزشدن اطلاعات  مشاغل كارشناسی در بخش‌هاي دولتي و خصوصی كه نتيجه آن ارتقاء توان کارشناسی و افزایش بهره وري نيروي انساني مي‌باشد، اقدام به تدوین آیين‌نامه آموزش‌هاي عالي آزاد نموده است.